Oinvoice

Văn bản

Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015

Về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Ngày 25/06/2016, theo đề xuất của Tổng cục thuế về Quản lý hóa đơn, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Quyết định này căn cứ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC về

Khách hàng tiêu biểu: