Oinvoice

Hướng Dẫn

Nghiệp Vụ Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice
Nghiệp Vụ Kế Toán Vas

Xuất Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26)

Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tình hình sử dụng HD BC26. Tại giao diện báo cáo tình hình sử dụng HD BC26 chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai. Bấm xuất Exel và chọn thư mục lưu.Việc xuất Exel để hỗ trợ việc báo cáo tình...

Đăng Ký sử dụng Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Đăng ký sử dụng HDDT Oinvoice có 02 cách: Đăng ký theo hồ sơ in sẵn của nhà cung cấp: điền thông tin đăng ký theo mẫu Chủ động đăng ký trên Web: oinvoice.vn, Theo cách sau: Bước 1: Chọn nút đăng ký và tạo mẫu hóa đơn (Miễn phí): + Chọn mẫu...

Khách hàng tiêu biểu: