Oinvoice

Hướng Dẫn

Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice

Nghiệp Vụ Kế Toán Vas

Bảng Kê Hàng Hóa Mua Vào

Tại menu báo cáo chọn Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào Tại giao diện bảng kê hàng hóa mua vào chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai Bấm xuất Excel để lưu file bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm hỗ trợ việc kê khai thuế...

Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra

Tại menu báo cáo chọn Bảng kê hàng hóa bán ra Tại giao diện bảng kê hàng hóa bán ra chọn kỳ cần kê khai. Bấm xuất kê khai Kích chuột vào phần xuất Excel và chọn thư mục lưu. Việc xuất Excel để hỗ trợ kê khai thuế GTGT trên phần mềm...

Khách hàng tiêu biểu: