Oinvoice

Hướng Dẫn

Nghiệp Vụ Hddt Oinvoice

Nghiệp Vụ Kế Toán Vas

Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn (Bc26)

Tại menu báo cáo chọn Báo cáo tình hình sử dụng HD BC26. Tại giao diện báo cáo tình hình sử dụng HD BC26 chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai. Bấm xuất Exel và chọn thư mục lưu.Việc xuất Exel để hỗ trợ việc báo cáo tình...

Khách hàng tiêu biểu: